MODULE A3 – ESTONIAN

Alustuseks palun tutvustage ennast lühidalt.

1A. Millised mõtted teil tekivad, kui kuulete väljendit ’teadust väärtustav linn’ või „teaduskeskne linn“? Mida see teie jaoks tähendab?
Mida tähendab teie jaoks üldse teaduse väärtustamine?

1A. Kirjeldage, missugune võiks olla linn, mis väärtustab teadust või kus väärtustatakse teadust?

Kas oskaksite nimetada mõningaid siinseid teaduse väärtustamise ja populariseerimisega tegelevaid isikuid?

1A. Mida positiivset ja negatiivset võib teadust väärtustava(te) linna(de)ga seostuda?

1A. Kas te teate nimetada Eestis mõnda sellist linna, kus väärtustatakse teadust?

1B. Kas Teie arvates võiks olla teadust väärtustav linn? Kui jah, siis palun selgitage, miks te nii arvate?

1B. Võite te nimetada teadusega seotud üritusi, asutusi, sündmusi vms, mis teeb teadust väärtustava linna? Miks just see sündmus, üritus, asutus vm?

1C. Kas midagi sümboliseerib Teie jaoks teadust väärtustava linnana?

1D. Mida te arvate, kuidas teadusega seotud asutused, muuseumid, üritused vms kujundavad arusaama kui ’teadust väärtustavast linnast’ või „teaduskesksest linnast“?
Kas linn teie arvates panustab inimeste kaasamisse, teadusüritustest, -tegevustest vms osavõtmisse? Kas linn panustab teaduse populariseerimisse?

2A. Mida te arvate, kas teadust väärtustavas linnas elamine avaldab mingit mõju teie haridustasemele, õppimis- ja enesetäiendamisvõimalustele? Kuidas?

2C. Kas teadust väärtustavas linnas elamine mõjutab kuidagi teie igapäevast elu? Kui jah, siis kuidas?

2B. Kuidas te tunnete, kas elamine on mõjutanud mingil määral teie elukutse valikut? Kui jah, siis kuidas?

2D. Milliseid teadussaavutusi tutvustavaid asutusi te olete külastanud? Millise mulje need on teile jätnud?

2D. Kui levinud on teadust populariseerivates asutustes käimine koos sõprade või perega? Kas olete kutsunud endaga kaasa sõpru või pereliikmeid või korraldanud sõprade ja sugulastega külastusi teadust populariseerivatesse asutustesse?

Interview invitation for ordinary citizens (Module A3)

Hea inimene!

Käesolevaga kutsume Teid osalema rühmaintervjuus, mis viiakse läbi rahvusvahelise projekti PLACES raames. Antud teadus- ja tehnoloogiasaavutuste populariseerimise uuringut korraldab Euroopa Teaduskeskuste võrgustik Ecsite, projekti koordineerijaks on aga Barcelonas asuv Pompeu Fabra Ülikool. Projekti eesmärk on uurida teaduse populariseerimist linnaelanike seas.

Projekti käigus viime läbi rühmaintervjuud linnaelanikega, et välja selgitada inimeste arvamusi teaduse mõjust nende igapäevaelule. Ühes intervjuus osaleb 6-8 inimest, see kestab 1 - 1,5 tundi ja toimub . Intervjuud lindistame ja transkribeerime, nendes osalemine on anonüümne, seal antud hinnanguid ei seostata osalejate isikutega, kokkuvõtete tegemisel kasutame intervjuus räägitut üldistatud kujul.

[…]