MODULE B1 – ESTONIAN

Lugupeetud intervjueeritav, tänan teid selle eest, et leidsite aega meie uuringus osalemiseks. Teie arvamused ja kogemused on selle üleeuroopalise projekti jaoks väga väärtuslikud. Laiemalt võttes oleme huvitatud teie vaadetest neljale teaduse populariseerimise algatuste ja poliitikate valdkonnale : sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud, võimalikud mõjud elukvaliteedile, mõjud poliitikatele ja mõjud haridusele. Ühelt poolt oleme huvitatud teie kogemustest ja arvamustest siiani asetleidnust, teisalt tahaksime teada, kuidas teie arvates arenevad asjad tulevikus, näiteks praegusest 2020 aastani. Võime alustada oma vestlust laiematest sotsiaalsetest ja majanduslikest teaduse populariseerimise algatuste ja poliitikate mõjudest . Meil on selleks hulk küsimusi, mida on kasutatud Euroopas läbiviidud uuringutes. Kas võiksime nüüd alustada?

Poliitika)

Soovin teile esitada mõned küsimused teaduse populariseerimise algatuste ja poliitikate mõjust .

1A) F Milline tulu võiks teie arvates tõusta inimeste ja ühiskonna poolehoiust ja heakskiidust teadusele ja tehnoloogiale?
-Kas see võiks jääda tulevikus samaks või muutuda?

1B) Milline roll on kohalikel võimudel teaduse ja tehnoloogia populaarsuse edendamisprotsessis?
-Kas see võiks teie arvates edaspidi muutuda?

1C) Mida te arvate teaduse populariseerimisest, teadusmuuseumitest või teadust populariseerivatest üritustest ja festivalidest?

1D) Kas saaksite tuua näite, kus avalikkuse seisukohti on teaduse ja tehnoloogiaga seotud küsimustes lõppotsuste tegemisel arvesse võetud?

1E) Kas teie arvates on kujunenud uusi partnerlusi teaduse populariseerimise algatuste ja poliitikate raames kohalike institutsioonide või ettevõtete vahel? Võiksite te tuua ühe näite?
- On teil mõtteid, kuidas see võiks tulevikus aset leida?

1F) Millised võiks teie arvates olla kõige efektiivsemad elluviidavad teaduse ja tehnoloogia populaarsuse edendamise poliitikad?

Elukvaliteet

Räägime järgmisena teaduse ja tehnoloogia populaarsuse edendamise võimalikest mõjudest elukvaliteedile .

2A) Kuidas on lood avalikkuse osalusega? Kuidas on lood kohalike elanike kaasamisega aruteludesse näiteks keskkonna, jäätmekäitluse või energiavaldkonna seisukohalt olulistes küsimustes? Kas teie arvates on kujunenud selline olukord teaduse populariseerimise ürituste tõttu ?
-Juhul, kui see nii on, siis kuidas ilmnevad avalikkuse osaluse tagajärjed ?
-Kas teie arvates näeme edaspidi rohkem või vähem avalikkuse osaluse ilminguid?

2B) Kas teie arvates on teadust populariseerivad tegevused mõjutanud meediat (kohalikku ajakirjandust, sotsiaalseid võrgustikke jms.) Kas teie arvates on kohalik meedia hakanud teaduse ja tehnoloogia vastu rohkem huvi üles näitama?
-Kas teie arvates hakkab meedia tulevikus neile teemadele rohkem või vähem tähelepanu pöörama?

2C) Kas teie arvates on teadust populariseerivad tegevused mõjutanud mingil moel kultuurilist identiteeti?

- Kas te arvate, et (linna)elanikud tunnevad end innovatiivsesse ühiskonda kuuluvat?

- Kas te arvate, et nad tunnevad end lisaks ka osana kohalikust teaduse ja tehnoloogia väärtustamise traditsioonist?

- Kas teie arvates muutub see edaspidi?

2D) Võiksite nimetada veel võimalusi, kuidas teadust populariseerivad tegevused on mõjutanud linnaelanikke? (Laske intervjueeritaval rääkida kõigest, mis neil mõtteis mõlgub.)

[Sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud]
3A) Millised võiksid olla teaduse populariseerimise algatuste ja poliitikate majanduslikud mõjud kohalikul tasemel? Kas teaduse populariseerimise algatused ja poliitikad on loonud uusi sissetulekuallikaid (need võivad olla grandid või sponsorlepingud, raamatute müük, plakatid jms või on hoopis raha raisatud)
- Juhul, kui see nii läks, siis kust see rahastus tuli?
- Mis teie arvates juhtub edaspidi, näiteks praeguse ja 2020 aasta vahel?

3B) Millised rahastuste skeemid on osutunud ühiskonna poolehoiu ja heakskiidu saavutamisel teadusele ja tehnoloogiale edukateks?

3C) Kas teadust populariseerivad tegevused on suurendanud kohalikku turismi?
-Kas see võiks teie arvates ka tulevikus nii olla?

3D) Kas teadust populariseerivad tegevused on loonud mõne uue töökohta?

- Kas teie arvates loovad sellelaadsed tegevused tulevikus uusi töökohti?

3E) Kas teadust populariseerivad tegevused ja üritused on aidanud leida kontakte, mis on viinud uute koostöövormideni? (näiteks avalike ülikoolide ja koolide ning tootjate vahel linnas)
-Milliseks kujunevad teie arvates uute kontaktide leidmise ja loomise võimalused ja edasine koostöö selles valdkonnas tulevikus?

3F) Kuidas seostuvad teaduse populariseerimise algatused ja poliitikad infrastruktuuri tehtud investeeringutega, näiteks uute ehitiste või teenustega?

- Kas on veel mõningaid sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid millest me ei ole seni rääkinud? Kui jah, siis millised täpsemalt?

Haridus

Lõpuks, sooviksin esitada teile mõned küsimused teaduse mõjust haridusele .

4A) Kas teadust populariseerivad üritused on viinud uute kursuste väljatöötamiseni? Näiteks uute ülikooli kursusteni, algatusteni elukestvas õppes või nendelaadsete ettevõtmisteni?

4B) Kas teaduslaborid või tehnoloogiafirmad on pakkunud külastuse võimalusi linnaelanikele ja teistele asjast huvitatutele?

- Kirjeldage, mis moodi see toimunus.

- Kas teie arvates võiks see tulevikus muutuda?

4C) Kas teie arvates toimub varasemast rohkem kooliõpilaste külaskäike teadusfestivalidele või sündmustele õppekavade täiendamise eesmärgil?

- - Kas see võiks teie arvates tulevikus kuidagi muutuda?

4D) Kas teadust populariseerivate tegevuste või ürituste raames on loodud mingeid uusi õppematerjale, DVDsid, näituseid, mänge või muud samalaadset?

4E) Kas teate nimetada veel teaduse populariseerimise algatuste ja poliitikate mõjusid haridusvaldkonnale ? Milliseid? (Palun laske taas intervjueeritaval rääkida, mis on nende arvates oluline.)
Kas teil on veel lisada midagi tänase mõttevahetusega seoses?

Nüüd oleme puudutanud kõiki teemasid, millest tahtsin teiega rääkida. Tänan väga, et nõustusite osalema. Teie arvamused annavad olulise panuse Euroopa teaduse ja tehnoloogia populariseerimise efektiivsuse projekti.

SEND TO YOUR EMAIL