MODULE B1 – SLOVEN

Spoštovani… hvala za čas, ki ste si ga vzeli in za sodelovanje v raziskavi. Vaše mnenje in izkušnje so pomembne del tega Evropskega projekta.

Zanimajo nas vaši pogledi na štiri področja na katera lahko vpliva komunikacija znanosti z javnostjo in njo povezana razvojna politika: vpliv na širšo družbo in gospodarstvo, možen vpliv na kvaliteto življenja, vpliv na razvojno politiko in vpliv na izobraževanje. Zanima nas tudi vaše mnenje, kaj je bilo storjenega na tem področju v vašem okolju do sedaj in kakšni so vaši pogledi na prihodnost, recimo do leta 2020.

Razgovor lahko začneva s širokim področjem družbe in gospodarstva v odnosu do naravoslovja in naravoslovne kulture in komuniciranja posrednikov (muzeji, hiše eksperimentov). Vprašanja, ki vam jih zastavljamo so enaka za vse evropske države zajete v projektu.

Družba in gospodarstvo-splošno

1A Kakšna je po vašem mnenju dodana vrednost okolja (družbe, skupnosti), ki ga označujemo kot naravoslovno – tehnično ali znanstveno kulturno okolje.
Bo ta v prihodnosti ostala enaka ali se bo spremenila?

1B Kakšno vlogo ( še sploh) so imele lokalne /regionalne oblasti v procesu razvoja znanstveno-kulturnega okolja.
Bo ta v prihodnosti ostala enaka ali se bo spremenila?

1C Kaj pa vloga komunikatorjev z znanostjo, naravoslovni, tehniški muzeji in dogodki.

1D Ali lahko navedete en primer, ko je bil upoštevan glas javnosti pri vprašanjih, ki so navezujejo na naravoslovje in tehnologijo v

1E Ali se je vzpostavila kakšna nova naveza med lokalnimi institucijami ali podjetji v kontekstu dejavnosti komuniciranja z znanostjo.
Ali imate kakšno zamisel, kako naj bi se to dogajalo v prihodnosti.

1F Katera dejavnost, politika bi bila po vašem mnenju najučinkovitejša za pospeševanje razvoja naravoslovno tehnične kulture.

1G Vse ostalo, kar želite povedati o tem področju.

Kvaliteta življenja

2A Udeležba javnosti. Angažiranje prebivalstva za razprave o znanstveno - tehnoloških vprašanjih, ki so relevantne za njihovo okolje (onesnaženost, promet, energija, biološka raznolikost). Poznate kakšen primer. Lahko rečete, da je to primer uspešnega komuniciranja znanosti. (volovja reber, gensko spremenjena hrana)
kakšen je bil rezultat javne razprave?
Mislite, da bo v prihodnosti javnost bolj ali manj vključena v odločanje.

2B Ali so po vašem mnenju dejavnosti povezane s komuniciranjem znanosti imeli učinek na medije. Menite, da so mediji postali bolj pozorni, bolj občutljivi za vprašanja povezana z znanostjo in tehnologijo.

Mislite, da bodo v prihodnosti mediji postali bolj ali manj pozorni na dogajanja v znanosti in tehnologiji.

2C Ali menite, da so dejavnosti povezane s komuniciranjem znanosti (muzeji, Hiša eksperimentov) kakorkoli vplivala na kulturno identiteto mesta (okolice)?

Menite, da prebivalci čutijo, da pripadajo inovativni družbi?

Menite, da so znanstveno- tehnološko družbo prejeli za svojo.

Menite, da se bo ta odnos v prihodnosti spremenil?

2D Vse ostalo kar menite, da je relevantno za to področje.

Družbeni in ekonomski učinki

3A Kateri so, če so ekonomski učinki komuniciranja znanosti na lokalni ravni.
Ali prinašajo nove vire dohodka (donacije, sponzorstva, prodaja, knjig, plakatov), ali pa je bil denar zapravljen.
Kje vidite nove vire finančnih sredstev?
Kaj se bo zgodili v prihodnosti, recimo do leta 2020.

3B Katere finančne vzpodbude so bile učinkovite za razvoj kulture znanosti in tehnologije?
Kakšno naj bi bilo najučinkovitejše financiranje v prihodnosti?

3C Ali so dejavnosti komuniciranja znanosti prispevale k razvoju lokalnega turizma?
Menite , da se bo to dogajalo tudi v prihodnosti?

3D Ali so se na tem področju ustvarila nova delovna mesta? Ali se bodo v prihodnosti?

3E Ali je prišlo do kakšne nove oblike povezovanj med akterji (med na primer industrijo in univerzo, šolami).
Kako bo s tem sodelovanjem v prihodnosti.

3F Investicije.
Kaj pa investicije, menite, da bo prišlo do novih vlaganj, nove stavbe in nova ponudba...

Kako bo s tem v prihodnosti?

3G Vse ostalo kar menite, da prispeva v tem kontekstu k razvoju družbe in gospodarstva.

Izobraževanje

Na koncu še nekaj vprašanj o izobraževanju.

4A Ali so dejavnosti s področja vloge znanosti v družbi (Science in Society) vplivale na razvoj novih izobraževanj (novi študijski programi, nove smeri… vse življenjsko izobraževanje.)
Menite, da so bo to zgodilo v prihodnosti?

4B Ali so raziskovalne ustanove, laboratoriji odprla svoja vrata javnosti?

Kdaj, kako se to dogaja?

Ali menite, da se bo to zgodili v prihodnosti.?

4C Ali se je povečalo število obiskovalcev iz šol na različne prireditve za promocijo in popularizacijo znanosti (tudi zato ker s tem dopolnjujejo cilje iz kurikuluma).

Kako se bo to razvijalo v prihodnosti?

4D Ali so nastala nova izobraževalna gradiva novi dvdeji , igre, … v programih Scince in Society, komuniciranja znanosti.

4 G Vse ostalo, kar se vam zdi pomembno v zvezi z izobraževanjem.

Hvala za pomemben prispevek k evropski raziskavi o lokalni znanstveno-tehnološki kulturi.
Če menite, da lahko še kar koli dodate, prosim izvolite.

SEND TO YOUR EMAIL