MODULE C1 – DANISH

Sektion 1:

Informantens involvering i casen

Jeg vil gerne starte med at spørge dig om, hvordan du blev involveret i ?
Opfølgende spørgsmål
· Hvorfor blev du involveret? Hvad var dine bevæggrunde/motiver?

· Hvad var din rolle i ? Hvordan bidrog du?

· Hvor meget investerede du eksempelvis af tid, budget mv. i ?

Sektion 2:

Impacts/effekter

Jeg vil gerne høre lidt mere om, hvad det betød for dig at deltage. Fik du selv et udbytte ud af at deltage?

[læring/feedback omkring offentlig accept af/respons på forskning + opnåelse af nye forskningsemner og -spørgsmål]
Din deltagelse i medvirkede til, at de besøgende fik en større forståelse for videnskabsrelaterede emner. Lærte du også selv noget ved at interagere med de besøgende eller fik du nogle ideer, som er relevante for dit arbejde? Hvis ja – hvad lærte du?

Evt. Opfølgende spørgsmål:

· Lærte du noget relevant omkring “offentligheden” (publikum)??

· Kan du huske, hvad du lærte og hvordan?

· Kom du på nogle ideer, der evt. kan føre til interessante forskningsspørgsmål eller på anden måde fremme din forskning gennem samtaler med publikum? (lægfolk)?

Opnåelse af kommunikations/formidlingskompetencer

Det at tale med lægfolk om et emne er formodentlig noget anderledes end at tale med kolleger omkring det samme emne. Hvilke erfaringer gjorde du dig, da du talte med besøgende på ?

Evt. opfølgende spørgsmål:

· Synes du, det var vanskeligt at tale med de besøgende?

Hvis ja:
· Hvad var vanskeligt?

· Ud fra din erfaring, hvad lærte du angående det at formidle forskning til en bredere offentlighed/lægfolk?

· Er der nogle formidlingskompetencer, du stadig oplever, at du mangler ift. at kommunikere forskning til en bredere offentlighed?

· Har du modtaget nogen form for træning/undervisning i offentlig forskningsformidling?

[Networking mellem forskellige typer af aktører]
Foruden publikum mere generelt, hvem samarbejdede du med eller på anden vis interagerede med ift. din præsentation på ?

Evt. opfølgende spørgsmål:

· Kendte du i forvejen de personer eller skabte du nye kontakter?

· Er de nye kontakter du skabte eller forstærkede anvendelige for dig?

· På hvilken måde er de anvendelige?

· Har du lagt nogle planer for videre samarbejde, der rækker ud over ?

Skabelse og anvendelse af relevant ekspertise

Foruden at formidle viden, kan du huske at du talte med folk om emner eller problematikker, hvor du rådgav eller på anden vis gav anvendelig information omkring disse problematikker? Eller hvor du selv modtog råd/yderligere information?

Evt. opfølgende spørgsmål:
· What kind of problem were Hvilken slags problemer/emner diskuterede du med de besøgende?

· Gav de besøgende dig en viden eller nogle informationer, som bidrog til din egen forståelse af et specifikt emne/problem? Vil du uddybe det?

Advocacy

Vil du forklare mig dine årsager til at deltage I ? (NB! Sammenhold med første spørgsmål)

Evt. opfølgende spørgsmål:
· Forsøgte du på nogen måde at overbevise de besøgende om noget gennem din interaktion med dem? Om hvad?

· Hvis ja – hvordan reagerede de besøgende på dine forsøg på at overbevise dem?

· Kan du huske samtaler, hvor det lykkedes dig at overbevise dine samtalepartnere?

Science institutions representatives

Sektion 1: Informantens involvering i casen:
Jeg vil gerne starte med at høre lidt omkring involvering i . Hvordan blev I involveret?

Opfølgende spørgsmål
Hvorfor blev involveret? Hvad var bevæggrundene/motiverne?

· Hvad var rolle i ? (bidrag)

· Hvor meget investerede eksempelvis af tid, budget mv. i ?

Part 2: Impacts/effekter
Jeg vil gerne høre lidt mere om, hvad det betød for som institution at deltage i . Fik I et udbytte ud af at deltage?

Prestige og synlighed/offentligt image

Har jeres offentlige synlighed og image ændret sig gennem deltagelsen i ?

Evt. opfølgende spørgsmål:
På hvilken måde?

Hvilket grundlag/dokumentation bygger du/I det på?

Konkurrenceevne

Er ’s konkurrenceevne på nogen måde blevet påvirket gennem deltagelsen I ?

Evt. opfølgende spørgsmål::

· Rekruttering/ansættelse af forskere og andet personale?

· Rekruttering af studerende??

· Økonomiske fordele?

Øget offentlig accept af forskningsområder

Har I en general oplevelse af, at der kan være problemer med den offentlige accept af eller den forskning, der bliver bedrevet?

Evt. opfølgende spørgsmål:

· Har der været nogle konsekvenser af ’s deltagelse I ?

· Hvilket grundlag bygger du det på?

Advocacy

I hvilken grad har ’s deltagelse i tilladt jer at dele institutionens mål og intentioner med den bredere offentlighed?

Evt. opfølgende spørgsmål::

· Havde I et specifikt formål med at deltage i ?

· Bevis for at det lykkedes at overbevise den bredere befolkning?

læring/feedback omkring offentlig accept af/respons på forskning + opnåelse af nye forskningsemner og -spørgsmål

Hvad tror du som institution har lært ved at deltage I ?

Evt. opfølgende spørgsmål:

· Feedback omkring publikums respons på ’s forskning?

· Ideer til nye forskningsemner?

· Muligheder for at overveje ’s rolle I samfundet?

Networking mellem forskellige typer af aktører

Foruden publikum mere generelt, hvem samarbejdede I med eller på anden vis interagerede med ift. forberedelsen og afholdelsen af ?

Evt. opfølgende spørgsmål:

· Kendte I i forvejen de personer eller skabte I nye kontakter?

· Er de nye kontakter I skabte eller forstærkede anvendelige for jer?

· På hvilken måde er de anvendelige?

· Har I lagt nogle planer for videre samarbejde, der rækker ud over ?

Positiv feedback og motivation

Hvordan bliver ’s involvering i vurderet inden for institutionen?

Evt. opfølgende spørgsmål:

· Vil I som institution deltage i igen?

· På baggrund af hvilke faktorer baserer I denne vurdering?

· Inden for jeres institution – hvem vurderer deltagelsen I positivt og hvem er kritiske?

SEND TO YOUR EMAIL